Til toppen


 

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Vennligst les gjennom våre vilkår for handel hos Triple-S. Ved kjøp av produkter har du samtidig akseptert og godkjent gjeldende betingelser. Bestillers egne leveransevilkår aksepteres således kun hvis partene uttrykkelig har avtalt dette.

1.0 Partene

1.1 Partene i denne avtale er Triple-S AS, nedenfor kalt «Selger», og kunder som tilsluttes avtalen, heretter kalt «Kjøper».

1.2 Selgers alminnelige «Salgs- og leveringsbetingelser» har forrang og gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene. Kjøpers eventuelle standardvilkår gjelder kun dersom dette er skriftlig bekreftet av Selger innen avtaleinngåelse.

2.0 Tilbud

2.1 Tilbud er gjeldende i 30 dager fra tilbudets dato. Avtaler som avviker fra tilbudet er først bindende etter skriftlig bekreftelse fra Selger.  Priser som er oppgitt i Selgers prislister eller andre publikasjoner kan endres uten varsel, og skal ikke oppfattes som endelig overslag eller tilbud. Prislister og andre publikasjoner er kun å betrakte som kilder til generell informasjon, og de angitte priser skal bekreftes ved særskilt tilbud. Alle priser er oppgitt i NOK dersom annet ikke er spesifisert i tilbud.

3.0 Prisberegning og leveringssted

3.1 Alle priser er fritt levert til Selgers lager i Oslo eksklusiv mva.

4.0 Levering

4.1 Oppgitt leveringstid er basert på opplysninger fra våre leverandører, og vi forplikter oss til å gjøre det vi kan for at leveringstiden skal bli overholdt. Ved vesentlige forsinkelser skal kjøperen underrettes. Forsinket levering gir alene ikke kjøperen rett til annullering av kontrakt/avtale eller krav om erstatning. Hvis kjøperen ikke kan motta varen til avtalt tid, vil lagring besørges for kjøperens regning og risiko. Selgeren kan kreve oppgjør i samsvar med salgsavtalen som om levering hadde funnet sted. Hvor bygningsmessige forhold gjør det nødvendig å bruke ekstra mannskap og/eller redskap ved levering, skjer dette for kjøperens regning og risiko.

4.2 Selger arrangerer frakt fra sitt lager til angitt leveringsadresse for kjøpers regning og risiko dersom ikke annet er avtalt.

4.3 Varene leveres EXW (INCOTERMS® 2020). Varene er levert og merket i samsvar med Selgers standard praksis, dersom ikke spesiell merking, pakking eller andre forhold er skriftlig avtalt på forhånd. Andre leveringsbetingelser må i forkant avtales skriftlig.

4.4 For ordre mindre enn netto kr. 500,- som bestilles utenfor webshop vil Kjøper bli belastet med et ekspedisjonsgebyr på kr. 100,-

4.5 Selger står fritt til å del-levere ordrer hvor ordren ikke blir komplett innen rimelig tid, eller at ordrens størrelse er av en slik art at den overgår eller begrenser Selgers lagerkapasitet.

5.0 Betaling

5.1 Selgers generelle betalingsbetingelser er netto pr. 30 dager fra fakturadato. Ved for sen betaling belastes 15% forsinkelsesrente p.a.

5.2 Varene forblir Selgers eiendom inntil kjøpesummen fullt ut er betalt. Aksept eller dekning på annen måte anses ikke som betaling før hele kjøpesummen er betalt.

6.0 Eksportkontroll

6.1 Produkter og tilknyttede materialer kan være underkastet forskjellige eksportlover og bestemmelser.  Eksportøren hefter for overholdelse av slike lover og bestemmelser.

7.0 Tjenester

7.1 Tjenester som montasje, konfigurasjon, idriftsettelse, opplæring og lignende tilleggstjenester inngår ikke i prisen med mindre dette er spesifisert. Tjenester kan tilbys separat.

8.0 Reklamasjon

8.1 Ved mottakelsen må kjøperen inspisere varene, og eventuelle feil og mangler må reklameres innen 8 dager.  Aksept av reklamasjon vil ellers ikke kunne påregnes. Kan mangelen først oppdages etter montering og prøve kjøring, skal reklamasjon skje straks mangelen er oppdaget. Enhver reklamasjon må være framsatt senest 12 måneder fra levering. Selgeren er uten ansvar for eventuelle mangler som reklameres etter utløpet av ovennevnte frister.

9.0 Garanti og ansvar

9.1 Selgeren forplikter seg til å levere en feilfri, funksjonsdyktig vare i samsvar med gjeldene tekniske spesifikasjoner. Selgerens ansvar er begrenset til transportskader oppstått før utsendelse, samt mangler som skyldes fabrikasjons- og materialfeil. I tilfelle av reklamasjonsberettigede mangler, er selgerens ansvar begrenset til å foreta gratis utskifting/reparasjon av defekte deler på sitt lager i Oslo innenfor ordinær arbeidstid. Forsendelse til og fra selgeren foregår for kjøperens regning og risiko. Hvis slik utskiftning/reparasjon foretas hos kjøperen, belastes reiseomkostninger, overnatting, diett og medgått tid basert på selgerens gjeldende satser. Ved eventuelle skader og mangler, skal selger gis rimelig frist til å sette utstyret i foreskrevet stand. Kjøperens reklamasjonsrett faller bort hvis det er gjort tilkoblinger eller inngrep i varen uten selgerens samtykke, hvis skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig behandling, mangelfullt vedlikehold, eller hvis betalingsbetingelsene ikke er oppfylt. Utover det som her er fastsatt fraskriver selger seg ethvert ansvar i forbindelse med eventuelle feil eller mangler ved varen, derunder skade eller tap som direkte eller indirekte måtte bli forvoldt som følge av feil eller mangler ved varen og eventuelle andre følgeskader. Selger garanterer produktene i ett (1) år fra leveringstidspunktet.

10.0 Annullering

10.1 Kjøpsavtalen kan bare endres eller sies opp med selgerens skriftlige samtykke.

10.2 Ved avbestilling vil kjøper bli belastet de merkostnader som selger er blitt, eller vil bli påført, fra leverandør, speditør eller transportør.

11.0 Retur

11.1 Retur av kjøpt utstyr kan bare finne sted med Selgers samtykke, og skjer for Kjøpers regning og risiko. Varer som tas i retur må være ubrukte og i samme stand som ved levering, og i original uskadet emballasje. Ved overskuddsvarer eller feil mottatte varer, må det søkes om retur innen 12 måneder etter at varene ble mottatt hos Kjøper.  

11.2 Selgers returskjema (tilgjengelig her) skal benyttes ved all retur.

11.3 Ubeskadigede varer som returneres krediteres med fakturert verdi, med fratrekk av 20% returgebyr dersom ikke annet er avtalt. Minimum returgebyr kr. 250,- per retur.  Ikke lagerførte varer tas kun i retur dersom Selger aksepterer dette. 

12.0 Force majeure

12.1 Inntreffer force majeure, forlenges leveringstiden med den tid force majeure situasjonen varer. Dersom slike hindringer inntreffer forbeholder Selger seg retten til å fravike seg alt ansvar for levering. Som force majeure regnes enhver hindring som faller inn under kjøpslovens §23, både når disse er generelle og når de rammer Selger selv eller Selgers leverandører. Som force majeure regnes dessuten trafikkvanskeligheter som rammer den avtalte transportmåte eller vei, innskrenkning i tilførsel av drivkraft, arbeidskonflikt, militær mobilisering, rekvirering, samt beslag-, valuta-, eksport og importrestriksjoner. 

13.0 Behandling av EE-avfall

13.1 Elektriske produkter inneholder miljøgifter. Selger er medlem i RENAS. Du kan levere kasserte produkter til oss, så bringer vi de videre til miljøriktig behandling. Dette er helt gratis for deg. Du kan også levere til kommunens avfallsmottak og andre godkjente EE-avfallsmottak.

14.0 Unntak

14.1 Disse alminnelige betingelser gjelder i den utstrekning de ikke fravikes ved skriftlig overenskomst.

15.0 Tvister

15.1 Eventuelle tvister om forståelsen av denne kontrakt skal søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlinger frem, skal saken avgjøres av de ordinære domstoler, med mindre partene er enige om å bringe saken inn for voldgift. Tvistemål skal avgjøres etter norsk rett. Verneting er Oslo tingrett.

Sist oppdatert: 22.01.2024