Til toppen

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Vennligst les gjennom våre vilkår for handel hos Triple-S. Ved kjøp av produkter har du samtidig akseptert og godkjent gjeldende betingelser. Bestillers egne leveransevilkår aksepteres således kun hvis partene uttrykkelig har avtalt dette.

1. Tilbud

Tilbud er gjeldende i 30 dager fra tilbudets dato. Avtaler som avviker fra tilbudet er først bindende etter skriftlig bekreftelse fra Triple-S AS.  Priser som er oppgitt i Triple-S AS prislister eller andre publikasjoner kan endres uten varsel, og skal ikke oppfattes som endelig overslag eller tilbud. Prislister og andre publikasjoner er kun å betrakte som kilder til generell informasjon, og de angitte priser skal bekreftes ved særskilt tilbud. Alle priser er oppgitt i NOK dersom annet ikke er spesifisert i tilbud.

2. Prisberegning og leveringssted

Alle priser er fritt levert til vårt lager i Oslo eksklusiv mva.

3. Levering

Oppgitt leveringstid er basert på opplysninger fra våre leverandører, og vi forplikter oss til å gjøre det vi kan for at leveringstiden skal bli overholdt. Ved vesentlige forsinkelser skal kjøperen underrettes. Forsinket levering gir alene ikke kjøperen rett til annullering av kontrakt/avtale eller krav om erstatning. Hvis kjøperen ikke kan motta varen til avtalt tid, vil lagring besørges for kjøperens regning og risiko. Selgeren kan kreve oppgjør i samsvar med salgsavtalen som om levering hadde funnet sted. Hvor bygningsmessige forhold gjør det nødvendig å bruke ekstra mannskap og/eller redskap ved levering, skjer dette for kjøperens regning og risiko.

4. Forsendelse

Triple-S AS arrangerer frakt fra vårt lager til angitt leveringsadresse for kjøpers regning og risiko dersom ikke annet er avtalt.

5. Betalingsbetingelser

Triple-S betalingsbetingelser er netto pr. 30 dager fra fakturadato. Ved for sen betaling belastes 15% forsinkelsesrente p.a.

6. Salgspant

Varene forblir Triple-S AS eiendom inntil kjøpesummen fullt ut er betalt. Aksept eller dekning på annen måte anses ikke som betaling før hele kjøpesummen er betalt.

7. Tjenester

Tjenester som montasje, konfigurasjon, idriftsettelse, opplæring og lignende tilleggstjenester inngår ikke i prisen med mindre dette er spesifisert. Tjenester kan tilbys separat.

8. Reklamasjon

Ved mottakelsen må kjøperen inspisere varene, og eventuelle feil og mangler må reklameres innen 8 dager.  Aksept av reklamasjon vil ellers ikke kunne påregnes. Kan mangelen først oppdages etter montering og prøve kjøring, skal reklamasjon skje straks mangelen er oppdaget. Enhver reklamasjon må være framsatt senest 12 måneder fra levering. Selgeren er uten ansvar for eventuelle mangler som reklameres etter utløpet av ovennevnte frister.

9. Garanti og ansvar

Selgeren forplikter seg til å levere en feilfri, funksjonsdyktig vare i samsvar med gjeldene tekniske spesifikasjoner. Selgerens ansvar er begrenset til transportskader oppstått før levering (se pkt. 3), samt mangler som skyldes fabrikasjons- og materialfeil. I tilfelle av reklamasjonsberettigede mangler, er selgerens ansvar begrenset til å foreta gratis utskifting/reparasjon av defekte deler på sitt lager i Oslo innenfor ordinær arbeidstid. Forsendelse til og fra selgeren foregår for kjøperens regning og risiko. Hvis slik utskiftning/reparasjon foretas hos kjøperen, belastes reiseomkostninger, overnatting, diett og medgått tid basert på selgerens gjeldende satser. Ved eventuelle skader og mangler, skal selger gis rimelig frist til å sette utstyret i foreskrevet stand. Kjøperens reklamasjonsrett faller bort hvis det er gjort tilkoblinger eller inngrep i varen uten selgerens samtykke, hvis skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig behandling, mangelfullt vedlikehold, eller hvis betalingsbetingelsene ikke er oppfylt. Utover det som her er fastsatt fraskriver selger seg ethvert ansvar i forbindelse med eventuelle feil eller mangler ved varen, derunder skade eller tap som direkte eller indirekte måtte bli forvoldt som følge av feil eller mangler ved varen og eventuelle andre følgeskader. Selger garanterer produktene i ett (1) år fra leveringstidspunktet.

10. Annullering

Kjøpsavtalen kan bare endres eller sies opp med selgerens skriftlige samtykke.

11. Retur

Retur av kjøpt utstyr kan bare finne sted med selgerens samtykke, og skjer for kjøperens regning og risiko. Triple-S returskjema (tilgjengelig på Triple-S hjemmeside) skal benyttes ved all retur.

12. Eksportkontroll

Produkter og tilknyttede materialer kan være underkastet forskjellige eksportlover og bestemmelser.  Eksportøren hefter for overholdelse av slike lover og bestemmelser.

13. Behandling av EE-avfall

Elektriske produkter inneholder miljøgifter. Triple-S AS er medlem i RENAS. Du kan levere kasserte produkter til oss, så bringer vi de videre til miljøriktig behandling. Dette er helt gratis for deg. Du kan også levere til kommunens avfallsmottak og andre godkjente EE-avfallsmottak.

14. Unntak

Disse alminnelige betingelser gjelder i den utstrekning de ikke fravikes ved skriftlig overenskomst.